Size Özel Proje Üretir

BTH - Bina Tesis Hizmetleri A.Ş - Bina ve Tesis Yönetimi:

BTH - Bina Tesis Yönetimi

Batıda ve Amerika da çok eski olmasına rağmen ülkemizde çok yeni bir sektör bina/tesis yönetimi.Binalar büyüdükçe, kullanım alanları genişledikçe ve teknolojiyle donatıldıkça ve de global rekabet ortaya çıkınca bina ve tesislerin profesyonellerce yönetilmesi şart oldu.Üretim olsun, sunum olsun maliyetler kontrol altında tutulamazsa ve boşa giden kaynaklar kontrol altına alınmazsa rekabet etme şansınız yoktur. İster binanızda oturan kiracınız olsun isterse tesisinizde üretilen ürünü alan tüketici olsun rakiplerinizin kiracısından veya müşterisinden fazla ödeme yapmaz.Bu noktada kaynak yönetiminiz profesyonellerin elinde değilse rakibinizle rekabete edemezsiniz ve üzücü durumla karşı karşıya kalırsınız. Sayfa içersinde bina/tesis yönetim hizmetleriyle ilgili kısa yazılar bulacaksınız.Çok fazlasını yayınlamak isterdik fakat buna web sitemizin alanının yeteceğini sanmıyoruz. Saygılarımla

BTH-Bina Tesis Hizmetleri ve Tic. A.Ş.


Türk firma ve kuruluşları global ve milli ekonomik oluşumlar sonucunda, bir yandan Dünya ülkeleri ile rekabet gücünü artırmaya çalışmakta, bir yandan da gelişmiş ülkelerin güçlü firmalarıyla iş ortaklıkları kurarak dünya pazarı ve yerel piyasalardaki durumlarını güçlendirmeye çalışmaktadırlar.Firmaların bu zor hedeflere ulaşmak için mutlak suretle bir çok konuda değişim politikaları oluşturmaları gerekmektedir.Organizasyon yapılarından, iş akış süreçlerine, kalite anlayışından, müşteri memnuniyetine kadar geniş yelpazeli bu değişim sürecinin ana faaliyete (core business) getireceği katma değerler detaylı bir şekilde ortaya konmalıdır.Bütün bu zaman, kaynak ve sürekli iyileştirme isteyen değişimler içinde ana faaliyeti doğrudan ve dolaylı etkileyen yönetim sistemleri bulunmaktadır.


Dolaylı etkisi bulunanlar içinde en önemli yönetim sistemi Bina ve Tesis Yönetim Sistemleri'dir.Bugün ISO standartları veya Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) gibi disipline edilmiş sistemlerin temel amacı, ana faaliyette daha başarılı olmak, rekabet gücünü arttırmak ve hepsinin sonucu olarak memnun müşteri sayısını arttırmaktır.Etkili bir strateji birçok iş sürecinin, sadece kendi içlerinde değil, herbirinin uyum içinde, uzun vadeli ve fonksiyonel olmasını gerektirir.Bu da birimlerin birlikte, iyi çalışmasını zorunlu hale getirir. Unutulmamalıdır ki, herhangi bir stratejinin performansı içinde barındırdığı en zayıf bağlantının etkinliğine bağlıdır.Bu sebeple ana faaliyete etkisi yadsınamayacak olan Bina ve Tesis Yönetimi, kalitenin söz konusu olduğu her yerde yeniden gözden geçirilmeli ve değişen dünya dinamiklerine uygun hale getirilmelidir.


BİNA & TESİS YÖNETİMİ NEDİR ?

BTH Bina Tesis Hizmetleri Facility Management

Kısaca,Firma ve kurumların ana faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan tüm alt birimlerin (insan kaynakları, bilgi-işlem, bakım-onarım vb.) etkin yönetiminin sağlanmasını amaçlayan bu sistemler, yabancı işletmelerde direkt olarak üst yönetime bağlı çalışan bağımsız birer departman olarak karşımıza çıkmaktadırlar.Oysa, ülkemizde ancak sayılı bazı kuruluşlarda yer alan bu tarz departmanların görevleri, farklı birimlere dağıtılarak, yönetilmektedir.Yapısal olarak doğru kabul edilebilecek bu organizasyonun bilgi paylaşımı yapamamasının, kaynak kullanımına ve servis kalitesine negatif etkileri vardır.Bu parçalı yapının merkezi bilgiye erişiminin sağlanması günümüzde zorunlu hale gelmiştir (Centralized access to de-centrealized management).Yapısal olarak değiştirilmesi güç görülen bu sistem, bilgi teknolojilerinin kullanılması sayesinde, tek bir departman altında çalışarak oluşturulan başarıyı yakalayabilecek seviyelere getirilmiştir.


1970 - 1980'ler1980 - 1990'lar2000'ler
Endüstri ToplumuBilgi ToplumuBilgi Kümeleri
Ağır TeknolojilerYüksek TeknolojiYüksek Teknolojiye Basit Teknolojilerle Erişim
Milli EkonomilerBölgesel/Parçalı YönetimBölgesel/Parçalı Yönetime Merkezi Erişim
HiyerarşiNetwork/Ağ yapısıİlişkilendirilmiş Hiyerarşik Networkler

Şekil 1. Sosyal ve ekonomik gelişmelerin dünü, bugünü ve yarını...

1970'ler1980'ler1990'lar2000'ler

Günümüzde büyüyen ekonomilerle birlikte, şirketlerin sahip oldukları çalışma/üretim alanları da hızla büyümekte ve bu büyümeyle birlikte daha kompleks yapı ve yönetim sistemleri ortaya çıkmaktadır.Faaliyet alanları ne olursa olsun, firmalar kampüs veya merkez-şube veya bölge müdürlükleri gibi yapılanmalar ile ana faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar.Çalışılan alanların metrekareleri büyüdükçe, bu faaliyetlerin yürütülmesinde görev alan destek grupları da katlanarak artmaktadır.Bütün bunlar iyi organize edilmiş ekipler ve sistemlerce çözülebilmesi mümkün konulardır. İşte bu ekip ve sistemleri yürüten, inceleyen, methodlar geliştiren, uygulama imkanları ve çeşitli standartlar yaratmaya çalışan ve bütün bunları yaparken işletme, mimari, mühendislik ve sosyal disiplinleri birleştiren yönetim sistemlerine Bina/Tesis Yönetim Sistemleri denilmektedir.

tesis yönetim modelleri şeması

Bu tür birimlerin öncelikli amacı, çalışma ortamlarının ve çalışanların, hedeflenen kalitede, kesintisiz destek almasıdır. Bu amacın yanısıra, eldeki kaynakların daha iyi kullanılması, yapılan harcamaların kontrol altında tutulması, tarihsel bilgilerin saklanarak ileriye dönük planlamaların sağlıklı bir şekilde yapılması işlerini de takip etmek ve bunların üst yönetimlere düzenli olarak raporlaması da bina/tesis yönetiminden beklenmektedir.

BİNA & TESİS YÖNETİMİNİN KONULARI NELERDİR ?

Yukarıda kısaca bahsedilen ve bina/tesis yönetimlerinin konuları içinde incelenen faaliyetler oldukça geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.

Bina / Tesis Yönetimi altında toplanabilecek konular:

• Gayrimenkul/Kira Portföy Yönetimi• Baskı-Kopyalama ve Çoğaltma Hizmetleri
• Bina Bakım ve Onarımı• İletişim- Komünikasyon Hizmetleri
• Mekanik ve Elektrik Tesisat ve Ekipmanları Bakım ve Onarımı• Bilgi Teknolojileri (Telecom ve Kablo) Operasyonları
• Enerji Yönetimi• Satınalma ve Stok Kontrol
• Bahçe ve Çevre Düzenleme ve Bakım• Seyahat Ayarlamaları
• Çalışma Alanları ve Yerleşim Planlama• Atık Yönetimi
• İç ve Dış Taşınmalar• Sağlık ve Emniyet Hizmetleri
• Temizlik Hizmetleri• Park ve Araçların Yönetimi
• Yemek Hizmetleri• Yıkama Hizmetleri
• Mobilya ve Çeşitli Armatürler • Dışarıdan Alınan Hizmetlerin ve Taşeronların Yönetimi
• Güvenlik• Kontrat Yönetimi ve diğerleri....
• Resepsiyon Hizmetleri

Bütün bu hizmet ve servisler yapılırken ve kararlar alınırken, bina/tesis yönetiminden, hızla değişen Dünya'ya ayak uydurabilecek yapıda olması istenmektedir. İçinde barındırdığı birçok dinamik karakterli faaliyetler, ancak değişimlere uyulduğu takdirde istenen kalitede hizmet verebilecek niteliktedir.

BİNA & TESİS YÖNETİMİNİN FAYDALARI NELERDİR ?

Bina/Tesis Yönetimi, içinde farklı birimlerin koordineli çalıştığı genel bir yönetim şeklidir ve başarısı ana faaliyetlere direkt veya dolaylı şekilde sağladığı katma değerlerle ölçülmektedir.

Bu katma değerlerin, genel giderlerin düşürülmesi veya karlılığın arttırılması gibi finansal boyutları olabileceği gibi, çalışma alanlarında ve hizmetlerdeki istikrarlı kalitenin çalışanlar ve motivasyonları üzerinde sosyal etkileri de olacaktır.

Bina ve Tesis Yönetiminin Faydaları Şeması

• Gündelik acil ve planlanmış işlerin daha etkili yapılabilmesi,

• Genel giderlerde tasarruf sağlanması,

• Performans değerlendirmelerinin yapılabilmesi,

• Tarihsel veriler ışığında ileriyi görerek çalışmalar yapılabilmesi,

• Ekip çalışması yaparak, bilgiyi paylaşan ve değerlendiren dinamik bir sistem kurulması,

• Çalışanların üstünde yaratacağı sorumluluk, ciddiyet ve daha iyi performansa ulaşma isteği ile kendilerini geliştirmelerinin teşvik edilmesi, otokontrol sağlanması,

• Karar mekanizmalarına (MIS) yardımcı olacak doğru, ölçülebilir, sınıflandırılmış bilgiler sayesinde, problemlere direkt odaklanmış çözümler geliştirilmesi,

• Standart raporlama olanaklarıyla toplantı ve karar alma sürelerinde tasarruf ve etkinlik elde edilmesi,

• Departmanlar arası kopuk ve/veya eksik olan bilgi iletişiminin istenen düzeylere çıkarılabilmesi,

• Çoklu ve otokontrol mekanizmaları sayesinde yanlış ve eksiklerden arındırılmış, güncel bilgilere ulaşılması,

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİNA & TESİS YÖNETİMİ NEDİR ?

BTH - Bina Tesis Yönetimi

Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi (CAFM) kısaca tesise ait verilerin yapısal ve ilişkisel (structured & relational) bir veritabanında güncel tutulması ve tesislere ait çizimlerin bu veritabanı ile entegre edilmesidir. (CAFM= INFO + CAD) Bilgisayarlı Entegre Tesis Yönetimi (CIFM) ise CAFM üzerinde tutulan bilgilerin çeşitli analiz, rapor ve sorgular ile yorumlanması ve tesise ait karakteristik bilgilerin oluşturulmasıdır.

CAFM operasyonel fonksiyonların, yani bilginin ne zaman, nasıl, nereye hangi formatlarda girileceğini ve çeşitli iş süreçlerinin (taşınma, bakım onarım, stok, vs...) disipline edilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla sistemi kullanacak personele gayet basite indirgenmiş kullanıcı arayüzleri sunarken, takip edilecek sistematiği basit akış şemaları ile kullanıma sunmaktadır.

Bu sayede kalifiye olmayan teknisyenlerin ve operatörlerin bile sistemin bir parçası olması sağlanmaktadır. CIFM stratejik ve taktik fonksiyonları içermektedir. Yöneticiler bu sayede tesisin, çalışanların, çalışma ve üretim alanlarının, mobilya ve ekipmanların, bilgi sistemlerinin karakteristik, ölçülebilen bilgileri ışığında, değişimlerin ne şekilde, ne zaman ve nasıl yapılacağını tahmin etmeye çalışmaktadırlar. CAFM'den sağlanan tarihsel bilgiler ışığında gelecekle ilgili (bütçe, planlama, büyüme küçülme projeksiyonları, vb...) tahminleri yapabilmektedirler.

CAFM ve CIFM arasında oluşturulacak sürekli, güvenilir ve güncel bilgiler akışı sayesinde dinamik bir döngü oluşturulabilecektir. Bu ise girişte bahsettğimiz değişim için gereken zaman, kaynak ve sürekli iyileştirme gereksinimlerini her zaman aktif tutacaktır.

ÜLKEMİZDE BİNA & TESİS YÖNETİMİNİN ÖNÜNDEKİ PROBLEMLER NELERDİR ?

Bugünkü mevcut anlayışta üst yöneticiler maalesef, tesis yönetiminin kendisini bir genel gider olarak görmekte ve tüm tasarruf tedbirlerini öncelikle bu birimde düşünmektedir. Oysa bu birimlerin çağdaş ve teknolojik yönetim araçlarıyla donatılması sonucunda bu yatırımların geri dönüş hesaplarında çarpıcı sonuçların ortaya çıkacağı bir gerçektir. Elektrik, gaz, su gibi harcamaların dışında kalan yıllık FM harcamalarında gerçekleşecek %3-4 puanlık bir tasarruf, CAFM/CIFM yatırımlarını amorti edecektir.

Yeni gelişmekte olan anlayışlarla, tesis personelini müşteri olarak algılayan ve hizmetleri profesyonel olarak, hatta birçok uygulamada iç faturalandırma sistemi ile sunan FM departmanları oluşmaktadır. Bu anlayışın yerleşmesi ve benimsenmesinin sonuçlarını ise sayıları ve hizmet türleri hızla artan FM hizmet şirketlerinde görmekteyiz. Bu da FM işinin bir kar merkezi (profit center) olduğunun en iyi göstergesidir.

Hizmet gruplarından da beklenen, tesisteki hizmetlerinin yanısıra, bu yeni anlayışı uygun çağdaş bilgi sistemleri kullanarak, tesis bilgilerini işverenlere doğru, hızlı ve güncel bir şekilde sunmalarıdır. Zira outsourcing anlaşmaları çok uzun süreler devam edemeyip, el değiştirmeler söz konusu olmakta, sistematik ve sorgulanabilen formatlarda olmayan (farklı medyalar, yazılı evrak ve dosyalar ile insan beyninde bulunan) bilgiler, taşeronlarla birlikte yitip gitmektedir.

Şu ana kadar bahsedilen temel konuların çözümü için CAFM/CIFM sistemlerinin çok faydalı araçlar olduğu bilinmekte ve dünyanın çok çeşitli sektör ve firmalarında başarı ile uygulanmaktadır. Önemle altı çizilmesi gereken nokta ise bu sistemlerin mucizevi birer araç olmadığıdır. Ülkemizde kapsamlı ve yeni olan birçok projenin karşılaştığı sorunlar, CAFM/CIFM sistemleri için de geçerlidir.

• Harcanan emek oranında iyi bir sistem kurulması mümkündür. Yazılım ancak içine konulan bilgi ve emek kadar başarılı olacaktır.

• Kendi kendine çalışan bir sistem değil, veri tüketip bilgi ürettiği için sürekli ve güvenilir veri girişine ihtiyacı var

• Sadece bir yazılım alınması işi değil, ciddi bir proje olduğu için, projeyi sahiplenip sonlandıracak proje yöneticilerine ihtiyaç duymaktadır

• Yazılımın yada danışmanların performansından çok proje sahibinin performansı önem arzetmektedir

• İyi bir planlama ile uygulama süreleri ve proje bütçesi sınırlarında kalınmalıdır

• Bitiş çizgisine kısa bir depar ile ulaşılacağı sanılmamalıdır

• Büyük düşünülmeli, ancak sistem küçük uygulamalarla hayata geçirilmelidir

YAZILIM HİZMETLERİ

Aşağıda ARCHIBUS/FM modüllerinin özet bilgileri sunulmuştur.

Gayrimenkul ve Kira Yönetimi:

Sahip oldukları veya kiraladıkları tesislerde, Emlak ve Gayrimenkul işleri ile lokal veya global olarak uğraşanlar için geliştirilen bu modül, kira ve gayrimenkullere ait envanterlerin - kiralar, kiracılar, kira sözleşmeleri, kira opsiyonları, gayrimenkulün yönetmeliklere uygunluğu, vergileri, belirli zamanlarda yapılacak ödeme ve faaliyetleri, kiralanabilir ve kullanılabilir alan analizleri ve finansal ve bütçe bilgileri- tutulması ve belgelenmesi işlerinde kullanılmaktadır. CAD çizimleriyle de ilişkilendirerek grafik ve veri tabanı bilgilerinin sürekli güncellenmesini sağlayabileceğiniz modül yardımıyla gayrimenkullerinizin ve kiralıklarınızın kazançlılığını daha iyi değerlendirip, yeni yatırım veya başka alternatif yatırım senaryoları üretmenize olanak sağlanmıştır. Ayrıca, tesislerin bünyesinde yeralan farklı departmanlara yapılan harcama ve ortak alan giderlerinin iç faturalandırma sistemi ile paylaştırılması ve takibi yapılabilmektedir. Alışveriş merkezleri, plazalar gibi kira yönetiminin ağırlıklı olarak kullanıldığı yerlerde, ortak alan harcamalarının, sabit ve dönemlik ödemelerin ve kiracılara yapılan özel hizmetlere ait masrafların oransal dağılımı ve takibi ile bu tür yerlerdeki çeşitli aktivite ve proje planlamaları yapılabilmektedir.

Çalışma Alanları Yönetimi:

Bu modül, üretim alanları, ofis alanları gibi birçok çalışma alanlarının sınıflandırılması ile grafik (CAD) ve veri tabanına dayalı envanterlerinin tutulmasını sağlamaktadır. Oluşturulan çalışma alanı bilgisinin üstüne personel bilgileri eklenerek, bu mekanlardaki maliyetlerin kontrolü sağlanabilmektedir. Kiralanan veya kiraya verilen alanlarda, ortak kullanım alanlarının ayırtedilerek, düzenli ödemelerin, kullanılan ve kiralanan alanların takibi yapılabilmektedir. Mekanlar, ofis alanları, servis alanları (WC, koridor, temizlik odası, vs.) ve düşey şaftlar (asansörler, merdiven kovaları, tesisat boşlukları, vs.) gibi sınıflara ayırılarak, yorumlanabilmektedir. Bu sayede gerek departmanlar bazında, gerekse katlar ve bina bazında servis alanları ve ortak kullanım alanlarınına ait masrafların paylaşım oranları hesaplanabilmektedir. Maliyet merkezleri oluşturularak, bu mekanların etkin kullanım analizleri (chargeback analysis) yapılabilmektedir. Personel ve Departman yerleşimlerinin gerek veritabanında gerekse CAD üzerinde takibi sağlanmaktadır. Toplantı salonları veya diğer çalışma ofislerinin rezervasyon ve toplantı için istenen hizmetlerin (projektör, pano,vs...) takipleri yapılmaktadır.

Tasarım Yönetimi:

Dizayn Modülü, Overlay programıyla birlikte çalışarak, iki ana fonksiyonun yerine getirilmesi işlerini üstlenmektedir: Çizimlerinize ve veritabanına bazı mimari öğelerin yerleştirilmesi işlerini ve çalışma alanlarınıza ait kapı, pencere, kaplama malzemeleri gibi mahal listelerinin tutulmasını sağlamaktadır. AutoCad'le ilişkilendirilmesi sonucu, Overlay Dizayn menüleri sayesinde, çizimlerinize kapı, pencere, asma tavan, duvar gibi objeler yerleştirirken, mimari, mekanik, elektrik objelerinin çizim blokları - mobilya, cihaz, asansör, aydınlatma armatürleri, HVAC cihazları - mevcut kütüphanelerden seçilerek yerleştirilebilir. Çizimlerde yapılan bu yerleştirmelerin ardından, ilgili mahal bilgileri veri tabanına aktarılarak takipleri sağlanabilir.

Mobilya ve Ekipman Yönetimi:

M&E modülü, tesis yönetiminin, tüm mobilya, ekipman, cihazlar ve çevre birimlerinin, grafik ve veritabanı bilgilerinin tutularak, etkin işletme ve bakımlarının yapmasını sağlamaktadır. Bu envanterlere ait maliyet takibi ve kontrolü ile amortisman, garanti, kira ve sigorta bilgilerinin izlenmesi, kullanım ve yıpranma durumlarının takip edilmesi, bugünkü ve hurda değerinin tutulması işlerinin yanı sıra, modülün barkod desteği sayesinde ofisler arası taşınma ve bakıma alma işlemlerinde hız ve performans sağlanabilmektedir. Yeni yerleşim tasarımlarında deneme senaryoları üzerinde çalışılarak, değişik alternatif ve maliyetlerde tasarımların üretilmesi sağlanabilmektedir. Tüm mobilya ve ekipmanların personelle ve ofisleriyle ilişkilendirilmesi sayesinde zimmet bilgileri sürekli güncellenebilmektedir.

Telekomünikasyon ve Kablo Yönetimi:

Telekom Modülü sayesinde, ses (telefon) ve data (network) envanterlerinize ait gerek grafik gerekse veri tabanına dayalı tüm cihaz ve ilgili bağlantılarını - prizler, kablolar, portlar, hublar, switchler, serverlar, kablo kanalları - detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Modül, ofis alanından telekom odalarına kadar uzanan tüm yatay ve düşey bağlantıları takip ederek, taşınma, arıza veya sistemlerin yenilenmesi gibi müdehalelerde bağlantıların tekrar kurulması veya değiştirilmesi işlemlerini kolaylaştıracak dialog kutuları ile bu konuda çalışan teknik ekibe gereken dökümantasyon ve desteği sağlamaktadır. Günümüzde büyük metrekarelere yayılmış tesislerde, telekom altyapısının güncel tutulması ve hızlı müdehaleler yapılabilmesi için telekom modülünün son derece önemli bir yeri vardır. Ayrıca, bilgi sistemleri dahilinde kullanılan tüm cihazların çevre birimlerine (kartlar, boardlar, RAM'ler, CD'ler, monitörler, printerlar, vs...) ait envanterlerin tutulabilmesi sayesinde, tüm arıza ve tarihsel bilgiler detaylı bir şekilde takip edilebilmektedir.

Bina Operasyonları Yönetimi:

Bina Operasyonları modülü ile gerek anlık gerekse programlanmış tüm bakım ve onarım aktivitelerinizi ilgili iş istekleri ve iş emirlerini kurulacak olan helpdesk/callcenter (yardım masası) yardımıyla yönetebilirsiniz. Koruyucu (periodik) bakımlarınızın (preventive maintenance) nasıl, ne sıklıkta ve kimlerce yapılacağı düzenleyebilirsiniz. Bir bakımın sonuçlandırılması ardından maliyetlerin, işçiliğin ve diğer kaynak kullanımlarını inceleyerek, modülde hazır bulunan değişik raporlarla bunları belgeleyebilirsiniz. Stok bilgilerini ve o işlerde kullanılan parça, ekipman bilgileri düzenli bir şekilde tutabilirsiniz. Bakım işlerini yapacak teknik ekibi çalışma saatlerini, hangi aletleri kullanacaklarını ve hangi parçalarla bu bakımı gerçekleştirebileceklerini programlayabilirsiniz. İşin sonuçlandırılması ile birlikte arızanın tipi, nedeni, nasıl çözüldüğü ve arkasından başka müdehale isteyip istemediğinin kodlanması ile ileride yöneticilere stratejik kararlar aldıracak bilgiler sağlanabilmektedir. Dışarıdan alınan taşeron hizmetlerinin yönetilmesi yine modülün sunduğu olanaklar arasında yeralmaktadır. Bütün bunlar sayesinde bakım ve onarım harcamalarınızda optimizasyonlara gitmenize olanak sağlanmıştır.

Yönetici Bilgilendirme Sistemleri:

Bu sistemler, teknik grubun kullandığı ancak üst düzey yöneticilerin kullanmasına ve öğrenmesine gerek kalmadan Archibus/FM, veritabanı ve çizim yazılımlarından, istenilen bilgilerin sorgulanmasını sağlayan yardımcı birer arabirimlerdir. Önceden hazırlanmış ve istenilen güvenlik seviyelerinde ilişkilendirilmiş ekranlar vasıtısaylı, yöneticiler, ilgili butonlara dokunarak istedikleri bilgilere süratle ulaşabilmektedirler. Böylece alt teknik kadrolar bilgileri sürekli güncel ve doğru tutmaya çalışırken, yöneticiler görmek istedikleri formatlardaki bilgiye, vakit kaybetmeden ulaşmaktadırlar.

Internet/Intranet Araçları:

Internet ortamında tesisinizle ilgili bilgierin yayınlanmasını veya dışarıdan, sizin izin verdiğiniz kadarıyla ve güvenli bir şekilde, veri tabanınızdan sorguların yapılmasını istiyorsanız, bu modül size gereken araçları hizmetinize sunmaktadır. ARCHIBUS/FM içinde hazırlayabileceğiniz HTML dosyalarını web sitenize bağlayabilir, web server'ınızda kuracağınız bir uygulama server'ı sayesinde, dinamik rapor ve formlarınızı yayınlayabilirsiniz. Veri tabanı (query, sort, iş emri verme, vs.) ve çizimlerinize (layer kontrol, zoom, pan, vs.) aktif sorgulama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sürekli değişen bilgilerinizi Intranet vasıtasıyla, binanızdaki personele hızla ulaştırabilirsiniz.

BİNA VE TESİS YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ:

•CIFM Uygulama Planları (Implementation Plan)


- İhtiyaç Analizleri (Need Analysis)

- Amaç ve Hedefler (Goals & Objectives)

- Sistem Şartnameleri (System Specifications)


• İş Akış Analizleri (Workflow Analysis)

• CAFM yazılım entegrasyonları ve özel uygulama geliştirme

• Veri(envanter) toplama, veri girişi ve veri transferleri (Field Verifications)

• Bina/Tesis Mevcut Durum Değerlendirmeleri (Condition Assessments)

• Eğitim ve Sistem start-up desteği

• Bilgisayar Destekli Çizim (CAD) ile 2D ve 3D dijital çizim üretimi

• Yerleşim ve tefriş planlarının üretilmesi

• Barkodlama ve Taşınma Yönetimi


Bu kapsamda sahalardan toplanması gereken bilgiler içinde aşağıdaki detaylarda çalışmalar yapılarak, sistemlerin ihtiyaç duyacağı altyapı bilgileri toplanmakta ve dijital formatlara aktarımaktadır.


• Bina/Tesis dijital çizimlerinin oluşturulması


- Dış duvarlar

- Taşıyıcı elemanlar

- Bölme duvarlar

- Kat planları (koridorlar, servis alanları)

- Düşey şaftlar (asansör, merdiven, şaftlar)

- Kapı ve Pencereler (opsiyonel)

- Elektrik panel ve prizleri

- Mekanik Tesisatlar (görünenler)


• Asma tavan planları(karelaj, aydınlatma, yangın, güvenlik, HVAC)

• Mobilya ve Ofis Ekipmanları Envanteri ve Yerleşim Planları

• Büyük Ekipmanlar (Bakım ve Onarım)

• Data ve telefon sistemleri (priz, bağlantılar, paneller, aktif cihazlar)

• Medikal Gaz Sistemleri

• Çevre düzenleme, park alanları, kampüs yerleşimleri


Kaynaklar: 1) Business Facilities, Oct. 1998, vol.31, no.10 2) A.F. van Wagenberg, 1997, "Facility Management as a Profession and Academic Field", International Journal of Facilities Management 1(1), pp. 3-10. 3) Facilities Management World, 1998, Issue 9 pp. 8. 4) Barry Varcoe, 1998, "Facilities as a Production Asset", Facilities Management, Vol.5, Num. 4, pp.6-8. 5) Dr. Bruce Llyold, 1998, "Facilities as a Production Asset", Facilities Management, Vol.5, Num. 4, pp.9-11.

SSL Certificate